Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна17

Член 92

Слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат имателите на информации имаат сите правни и физички лица ( во натамошниот текст барател на информацијата ).
Слободниот пристап до информации се остварува:
-со увид во документите со кои располага имателот на информацијата;
-со добивање препис, фотокопија или електронски запис од документите со кои располага имателот на информацијата, Имателот на информацијата за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите определува службено лице.

Член 93

Барателот на информацијата за извршениот увид или добиениот препис, фотокопија или електронски запис на информацијата, плаќа соодветен надоместок во висина на материјалните трошоци, утврдени на начин утврден со закон.
Барателот на информацијата при поднесување на барањето се известува за плаќањето и висината на соодветниот надоместок.

Член 94

Имателот на информацијата ако не ја достави бараната информација, барателот има право на Жалба до Државната комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Член 95

Советот на општината усвојува Годишен извештај за остварувањето на правото на слободен пристап до информациите во минатата година во општината.
Годишниот извештај за остварувањето на слободен пристап до информации го подготвува Градоначалникот на општината и го доставува до Советот најдоцна до 31 јануари во тековната година.
Извештајот од ставот 1 на овој член ги содржи и податоците за остварениот слободен пристап до информациите со кои располагаат и јавните служби кои ги формира општината.
Извештајот од став 1, по усвојувањето се доставува до Државната комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk