Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна21

IX Начин и постапка за утврдување и употреба на грбот и знамето на општината

Член 124

Грбот и знамето на општината се утврдуваат со Одлука на Советот на општината.
За утврдување на грбот и знамето на општината, Советот на општината распишува конкурс и формира комисија.

Член 125

Комисијата од пристигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог за грб, односно знаме на општината и го доставува до Советот на општината на усвојување.

Член 126

Советот на општината со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот одлучува по предлогот на комисијата.
Одлуката на Советот за утврдување на грб, односно знаме на општината е составен дел на Статутот на општината.

Член 127

Грбот на општината се употребува во состав на печатот на општината.
Грбот на општината може да се употребува и на официјални покани, честитки и на слични акти што ги користат Советот и Градоначалникот на општината.
Советот на општината може да одобри употреба на грбот на општината на физички и правни лица, ако оцени дека е во интерес на општината.

Член 128

Знамето на општината се истакнува на зградата на општината и на видни места во општината.
Знамето на општината може да се истакнува и при меѓународни средби, натпревари и други собири на кои учествува или е презентирана општината.

Член 129

Грбот и знамето на општината не смеат да се употребуваат ако се оштетени или со својот изглед се неподобни за употреба.

Член 130

Свечената песна-химна ќе се користи при одбележување на државни и општински празници и свечености.
Начинот и условите за изработка на свечена песна-химна се уредува со одлука на Советот на општината.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk