Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна9

Член 42

Градоначалникот е должен да поднесе извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на секои 3 (три) месеци во текот на годината.
За извршување на своите надлежности, Градоначалникот го информира Советот по потреба, а најмалку 2 (два) пати во годината.

Член 43

Градоначалникот управува со сопственоста на општината како добар домаќин.
Во управувањето со сопственоста на општината, Градоначалникот е должен да презема мерки и да го обезбедува користењето на сопственоста во согласност со Закон.

Член 44

За време на спреченост или отсуство до шест месеци, Градоначалникот го заменува член на Советот на општината, кој го назначува Градоначалникот.
Во рок од 30 (триесет) дена од денот на преземањето на функцијата, Градоначалникот е должен со решение да го определи членот на Советот кој би го заменувал.
Решението од став 2 на овој член се објавува во Службен гласник на општината.
За денот на настапувањето на спреченоста или отсуството Градоначалникот го информира претседателот на Советот.
На членот на Советот му мирува функцијата член на Совет за време кога го заменува Градоначалникот.

3. Совет за заштита на потрошувачите

Член 45

Советот на општината за разгледување на прашања и утврдување предлози кои се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби основани од него, може да формира Совет за заштита на потрошувачите.

Член 46

Советот за заштита на потрошувачите е составен од 7 (седум) члена, од кои 3 (три) члена се избираат од редот на правните лица и 4 (четири) члена од редот на физички лица, како корисници на услугите што ги даваат јавните служби.
Членовите на Советот за заштита на потрошувачите се избираат на предлог на Комисијата на мандатни прашања, избори и именувања.
Мандатот на членовите трае 2 (две) години со можност повторно да бидат избрани.

Член 47

Советот за заштита на потрошувачите ја следи состојбата на квалитетот на услугите што ги даваат јавните служби, дава мислење и предлози за подобрување на квалитетот на услугите, организира јавни трибини, соработува со јавните служби и општинската администрација.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk