Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна13

в) Референдум

Член 65

Референдум може да распише Советот на општината по своја иницијатива за прашања од негова надлежност.
Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од избирачите на општината.
Барањето за распишување на референдум се доставува до Советот на општината со потписи на заинтересираните избирачи дадени пред надлежниот орган кој води евиденција за избирачкото право на граѓаните на општината.

Член 66

По барањето за распишување референдум Советот на општината во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето донесува одлука за распишување референдум.
Одлуката за распишување референдум содржи предмет на референдумот и денот на неговото одржување.

Член 67

Одлуката за распишување референдум се објавува во Службено гласило на општината и другите средства за објавување во општината.
Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдум до денот на одржувањето на референдумот не може да поминат помалку од 15 дена, ниту повеќе од 60 дена.

Член 68

Право на гласање на референдумот имаат граѓаните кои имаат избирачко право.
Референдумот го спроведува Комисија за спроведување на референдум.
Претседателот и членовите на комисијата ги именува Советот на општината.

Член 69

Комисијата за спроведување на референдумот:
-го определува времето на гласање,
-врши технички подготовки за спроведување на референдумот,
-ги определува гласачките места,
-ги утврдува резултатите од гласањето и
-се грижи за законито спроведување на референдумот.

Член 70

За спроведување на гласањето на референдумот, Комисијата за гласачките места формира одбори за спроведување на референдумот.
Одборите ја спроведуваат правилноста и тајноста на референдумот.

Член 71

Времето на гласањето мора да се определи така што да им се овозможи учество на референдумот на сите граѓани што имаат право на глас.
На гласачкато место на кое гласале сите граѓани запишани во избирачкиот список, гласањето може да заврши и пред истекот на времето определено за гласање.

Член 72

Прашањето, односно актот што е предмет на референдумот мора да биде на соодветен начин изложено на гласачкото место.
Членовите на одборот се должни на граѓанинот што пристапил на гласање, по негово барање да му дадат објаснување за предметот на референдумот и за начинот на гласање.

Член 73

На референдумот секој граѓанин има право само на еден глас.
Граѓанинот може да гласа само лично.

Член 74

На референдумот се гласа со гласачко ливче.
Содржината на гласачкото ливче ја пропишува Комисијата за спроведување на референдумот.
Прашањето на гласачкото ливче мора да биде формулирано прецизно и недвосмислено така што граѓанинот на референдумот да може да одговори со “ЗА“ или“ПРОТИВ“ предлогот.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk