Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна14

Член 75

Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што на гласачкото ливче го заокружува зборот “ЗА“ или “ПРОТИВ“.
Кога на референдумот се поставени повеќе алтернативи, граѓанинот се изјаснува така што го заокружува зборот “ЗА“ или “ПРОТИВ“ од алтернативата за која гласа.

Член 76

По завршување на гласањето, Одборот го утврдува резултатот од гласањето на гласачкото место и за тоа составува записник.
Формата и содржината на записникот ги пропишува Комисијата за спроведување на референдумот.
Веднаш по составувањето на записникот, Одборот доставува извештај до комисијата за спроведување на референдумот.

Член 77

Комисијата за спроведување на референдумот врз основа на примениот гласачки материјал од сите гласачки места го утврдува резултатот од референдумот.
Одлуката на референдумот се донесува со мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број избирачи.
Комисијата за спроведување на референдумот поднесува извештај за спроведениот референдум до Советот на општината. Одлуката донесена на референдумот е задолжителна за Советот.

Член 78

Прашањето, односно актот што граѓаните не го прифатиле на референдумот не може повторно да се изнесува на референдумот пред истекот на 6 (шест) месеци од денот на одржувањето на референдумот.

г) Претставки и предлози

Член 79

За работата на органите на општината и општинската администрација, граѓаните имаат право, поединечно или заеднички со другите да доставуваат претставки и предлози.

Член 80

Претставките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно на записник, поединечно или групно, до Градоначалникот.
За претставките и предлозите не се плаќа такса.

Член 81

Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесување на претставка, ниту поради тоа може да биде повикан на одговорност.

Член 82

Постапувањето по претставките и предлозите опфаќа прибирање на податоци, известувања и мислења за околностите што се од значење за правилно оценување на претставката, како и преземање на потребни мерки за отстранување на повредата на правото на подносителот или повреда на јавните интереси.

Член 83

Градоначалникот на општината е должен најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на претставката, односно предлогот на подносителот да му достави образложен одговор.
Ако претставката или предлогот не се однесуваат на работата од надлежност на органите на општината, Градоначалникот го доставува до соодветниот надлежен орган и за тоа го известува подносителот.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk