Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна19

VII Месна самоуправа на во општината

Член 108

Граѓаните во општината одлучуваат и за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на месна самоуправа кои можат да ги основаат согласно со овој Статут.

Член 109

Во општината како облици на месна самоуправа можaт да се основаат во градот-урбани заедници и во другите населени места-месни заедници.

Член 110

Подрачјето за кое се основаат урбаните заедници се границите на урбаните единици утврдени со урбанистичкиот план на градот.
Подрачјето за кое се основаат месните заедници се границите на катастарската општина на населеното место.

Член 111

Иницијатива за основање облици на месна самоуправа можат да покренат најмалку 10% од вкупниот број на гласачи, жители на подрачјето за кои има интерес за основање на облик на месна самоуправа.

Член 112

Иницијативата за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое се бара основање на обликот на месна самоуправа, образложение на потребите за основање и потпис на заинтересираните граѓани.
Иницијативата за основање се доставува до Советот на општината кој ја разгледува и оценува дали се исполнети условите и основните потреби за основање на облик на месна самоуправа.

Член 113

Одлуката за основање на облик на месна самоуправа се донесува на Собир на граѓани од соодветно подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани.

Член 114

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа, во согласност со овој Статут и одлуките за основање се грижат за:
-решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје;
-изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
-заштита на животната средина и природата;
-уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
-покренување на иницијатива за уредување на просторот;
-организирање на културни, спортски, забавни и други манифестации и
-други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.
Советот на облиците на месната самоуправа дава иницијатива и предлози до надлежните органи на општината, за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните.

Член 115

Работите од членот 114 на овој Статут се финансираат од:
-средства кои што општината им ги отстапи на облиците на месна самоуправа согласно со плановите и програмите за нивниот развој;
-средства што граѓаните непосредно ги здружуваат;
-средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;
-средства од надомест на услуги и подароци и други средства.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk