Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна8

Член 35

Комисијата за унапредување на правата на пациентите во општината, врши унапредување на правата на пациентите и нивната заштита, ја следи и проценува состојбата со заштитата на правата на пациентите, предлага мерки за подобрување на заштитата на правата на пациентите до надлежните органи, соработува со надлежните органи, разгледува поплаки од пациенти и предлага преземање на мерки до надлежни органи, бара стручна експертиза ако оцени дека тоа е неопходно за утврдување на состојбата, води евиденција за поединечни поплаки на пациентите, како и на мерките преземени за заштита на правата на пациентите, подготвува и издава годишен извештај за заштита на правата на пациентите пред Советот на општината, издава информации, промотивен и друг материјал со цел за унапредување на правата на пациентите и врши други работи пропишани со законот.

Член 36

Претседателот и членовите на комисиите ги избира Советот на општината, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.
Предлогот за избор содржи онолку кандидати колку што се избираат членови на работните тела.
Политичките партии кои партиципираат во Советот на општината ќе бидат пропорционално застапени во вкупниот број на членови на сите комисии.

Член 37

Начинот на работата на комисиите поблиску се уредува со Деловникот на Советот на општината.

2. Градоначалник на општината

Член 38

Градоначалникот ја претставува и застапува општината.
Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со Закон за период од 4 (четири) години.
Градоначалникот својата функција ја извршува професионално.

Член 39

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:
-иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот на општината;
-го обезбедува извршувањето на работите кои што со закон и се делегирани на општината;
-го предлага Годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
-го извршува Буџетот на општината;
-решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со Закон;
-раководи со општинската администрација;
-донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
-одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со Закон;
-избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
-врши и други работи утврдени со Закон и со овој Статут;
Градоначалникот има право да присуствува и учествува во работата на седниците на Советот на општината.

Член 40

Градоначалникот ги објавува прописите на Советот во Службен гласник на општината.
Градоначалникот го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот.

Член 41

Градоначалникот е должен во рок од 7 (седум) дена од денот на доставувањето на прописот на Советот, со решение да го запре неговото објавување доколку смета дека не е во согласност со Уставот и законите.
Примерок од образложеното решение за необјавување се доставува до претседателот на Советот на општината.
Советот е должен во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на решението да го разгледа и да одлучи по него. Ако Советот го потврди прописот во рокот од ставот 3 од овој член, Градоначалникот е должен во рок од 7 дена да го прогласи и објави прописот и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република Македонија.
За иницијативата, Градоначалникот е должен да го информира Министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на Локалната самоуправа.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk