Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна6

Член 22

Советот на општината може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на Советот.
Советот на општината одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, а најмалку со една третина од вкупниот број членови на Советот, ако со Статутот не е предвидено посебно мнозинство.
Гласањето на седниците на Советот е јавно освен ако Советот не одлучи за одделни прашања гласањето да е тајно.

Член 23

Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности (пожар, поплави, земјотреси и сл.) и при посета на делегација од друга земја кога истата сака да се обрати на членовите на Советот.

Член 24

Вонредната седница ја свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива, на предлог на најмалку 1/3 од членовите или на предлог на Градоначалникот.
Поканата за седницата со предложениот дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин.
Пред отпочнување со работа членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на седницата без материјална расправа.

Член 25

За претресување на прашања од своја надлежност, Советот од својот состав формира комисии.
Комисиите на Советот се формираат како постојани и привремени.
Мандатот на постојаните комисии трае колку и мандатот на членовите на Советот.

Член 26

Постојани комисии на Советот се:
-Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој;
-Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата;
-Комисија за општествени дејности;
-Комисија за статут и прописи;
-Комисија за мандатни прашања, избори и именувања;
-Комисија за месна самоуправа;
-Комисија за еднакви можности на жените и мажите;
-Комисија за унапредување на правата на пациентите во општината;
Комисиите се составени од 5 (пет) члена на Советот, освен Комисијата за унапредување на правата на пациентите во општината која е составена од 9 (девет) члена.

Член 27

Комисиите на Советот на општината:
-расправаат за прашања од областа за која се формирани;
-даваат мислења и предлози до Советот;
-ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, на членовите на Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk