Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна11

IV. Акти на органите на општината

а) Општи акти

Член 52

Во вршењето на работите од својата надлежност Советот на општината донесува прописи и тоа: Статут, програми, планови, одлуки и други прописи утврдени со закон.
Советот на општината донесува и Деловник на Советот, решенија, заклучоци и други акти и дава мислење и утврдува насоки.

Член 53

Статутот е основен акт на општината со кој се утврдуваат основните прашања во врска со надлежностите и организацијата на општината и други прашања од значење за општината.
Статутот на општината се донесува во две фази и тоа како Нацрт-Статут и Предлог-Статут.
Статутот на општината го донесува Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот на општината.

Член 54

Со Деловникот на Советот се уредува начинот на работа на Советот и неговите комисии, постапките за одлучување и односите со другите органи.
Деловникот на Советот на општината се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот на општината.

Член 55

Со Одлука на Советот се уредуваат работите од локално значење од надлежност на општината.
Со Одлука на Советот на општината, се основа општинска администрација и се уредува начинот на нејзиното работење и се основаат јавни служби.
Со Одлука Советот уредува и други прашања од својата надлежност.

Член 56

Советот донесува заклучоци кога разгледува поодделни извештаи, информации и анализи.
Советот дава мислење и утврдува насоки за извршување на прописите и другите акти што ги донесува Советот на општината.

Член 57

Постапката за донесување на општи акти се уредува со Деловникот на Советот на општината.
Општите и други акти се објавуваат во Службен гласник на општината.
Општите акти стапуваат во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува Советот на општината со денот на објавувањето.

б) Поединечни акти

Член 58

Советот и Градоначалникот во рамките на својата надлежност донесуваат поединечни акти.
Советот донесува решенија за избор и именување.
Градоначалникот на општината донесува решение.

Член 59

Градоначалникот на општината е должен во рок од 7 (седум) дена од денот на доставувањето на актите да ги објави во „Службен гласник на општината “.

Член 60

За објавени акти се води посебна збирка.
Збирката можат да ја користат граѓаните и истата ќе биде во секое време на увид.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk