Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна15

д) Јавни трибини, анкети, предлози на граѓаните и форуми на заедницата

Член 84

Органите на општината при донесувањето на прописи од својата надлежност претходно можат да организираат јавна трибина, да спроведат анкети, да побарат предлози од граѓаните или да организираат форуми на заедницата.
Јавна трибина се организира кога се донесуваат прописи за прашања од локалниот економски развој, комунални потреби (водоснабдување, одржување на јавна чистота, одржување на локални патишта и улици) и други прашања од пошироко локално значење.
Анкета се спроведува за донесување на урбанистички планови и други прашања од локално заначење.
Прибирање предлози од граѓаните за решавање на прашања од локално значење, ќе се врши преку објавување на соопштение со кое ќе се повикаат граѓаните да даваат свои предлози.
Постапката, начинот и времето на преземање на една од наведените активности од ставот 1 на овој член, ќе се уреди со Одлука донесена од органот кој ја организирал.

Член 85

Градоначалникот и Советот на Единицата на локалната самоуправа Виница по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во единицата на локалната самоуправа, заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и приоритети, предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата.
Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на единицата на локалната самоуправа.
Барањето од став 2 на овој член се поднесува до Градоначалникот на единицата на локалната самоуправа, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на единицата на локалната самоуправа одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.
Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со Правилник што го донесува Советот на единицата на локалната самоуправа по предлог на Градоначалникот.

VI. Информирање на граѓаните и слободен пристап до информациите од јавен карактер

а) Информирање на граѓаните

Член 86

Органите на општината, комисиите на Советот на општината и јавните претпријатија и установи основани од општината, ги информираат граѓаните за одлуките и своите активности кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните во општината и за други информации од јавен интерес.
Граѓаните на општината се информираат за:
-прописите кои ги донесува Советот на општината;
-начинот и условите за остварување на нивните права;
-обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежноста на општината;
-плановите, проектите и програмите кои се во подготовка, а се од значење за развојот на општината;
-услугите кои ги добиваат од јавните служби и општинската администрација и начинот на нивно добивање;
-приходите кои се остваруваат во општината и начинот на нивна распределба и трошење;
-јавни набавки на основни средства за работа;
-именување на директори и претставници во управните одбори на јавните претпријатија, установи и училишта;
-други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на општината и јавните претпријатија и установи во согласност со закон.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk