Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна7

Член 28

Комисијата за финансирање, Буџет и локален економски развој, ги разгледува прашањата во врска со финансирањето на општината, Буџетот и годишната сметка, како и прашањата од планирањето и програмирањето на локалниот економски развој.

Член 29

Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата ги разгледува прашањата од урбанистичкото планирање, прашањата од работата на јавните служби, прашањата од комуналното уредување на градот и населените места и прашањата од заштита на животната средина и природа.

Член 30

Комисијата за општествени дејности ги разгледува прашањата од надлежност на општината, а кои се однесуваат на културата, спорт и рекреација, социјална заштита и заштита на децата, образованието, здравствената заштита, јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот, противпожарната заштита, прашања на односите на општината со верските заедници, меѓуопштинска соработка.

Член 31

Комисијата за Статут и прописи го утврдува предлогот на Статутот на општината, ги разгледува иницијативите и предлозите за измена на Статутот и ја следи неговата примена и ги разгледува начелните прашања од статутарен карактер.
Го утврдува предлогот на Деловникот на Советот.
Подготвува предлог мислења по предлог законите кои се однесуваат на општината.
Разгледува и други општи акти од надлежност на Советот на општината.

Член 32

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања разгледува и подготвува предлози кои се однесуваат на мандатно имунитетните прашања.
Разгледува и подготвува предлози за избор и именување и разрешување од надлежност на Советот на општината.
Определува плати, надоместоци и други примања на избрани и именувани лица.
Дава предлог за висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на членовите на Советот на општината, како и на трошоците направени во извршувањето на задачите што им ги доверил Советот на општината.
Претседателот и членовите на комисијата ги избира Советот на општината на својата прва седница.

Член 33

Комисијата за месна самоуправа го разгледува функционирањето на облиците на Месна самоуправа и нивните органи, програмите за работа и други прашања врзани со работата на облиците на Месна самоуправа.

Член 34

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите промовира иницијативи за елиминација на секаков вид дискриминација врз основа на пол и се залага за еднакви можности при остварување на човечките права и слободи.
Комисијата ќе влијае на подобрување и унапредување на општествениот статус на жените и воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната, културната област и во другите области од општествениот живот.
Комисијата доставува иницијативи, мислења и други предлози до Советот и Градоначалникот, а за својата работа, преземените и планираните активности ќе го информира Советот на општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk